Δελτίο Τύπου

Μια πολυσχιδής εκπαιδευτική δραστηριότητα , μια πρωτότυπη καλλιτεχνική συνάντηση, που προκύπτει από τη διαπολιτισμική σύμπραξη τριών χωρών, με κοινό παρανομαστή την αγάπη για τις επηρεασμένες, από το ιδιαίτερο ιδίωμα της Βυζαντινής παράδοσης, τέχνες . Μια προσπάθεια εικαστικού διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, που ξεκίνησε το 2016 και οδήγησε στη δημιουργία δεσμών μεταξύ φορέων τέχνης και πολιτισμού τριών χωρών, η «3η Συνάντηση για τη Βυζαντινή τέχνη» συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων ετών και κάνει τη δεύτερη στάση της για το 2018 στην Κοζάνη.

Την πρωτοβουλία του διαλόγου των παραδόσεων των τριών χώρων, για φέτος  αναλαμβάνουν τα αγιογραφικά εργαστήρια του πολιτιστικού Συλλόγου «Αριστοτέλης» στην Κοζάνη, της Associazione Archeosofica στη Φλωρεντία (Ιταλία) και του Δημοτικού Εικαστικού Εργαστήριου (Decsic) και το Scoala Gimnaziala Nr 2 του δήμου Voluntari (Ρουμανία). Μαζί τους σε αυτό το διάλογο, ενώνουν τις δυνάμεις του,  τα αγιογραφικά εργαστήρια του Μικρασιατικού Συλλόγου, Π.Ε. Κοζάνης, της Scoala gimnaziala nr. 1 στην Ciorogârla (Ρουμανία), το εργαστήριο ξυλογλυπτικής Arte’s από το Αρέτσο (Ιταλία)  καθώς και αγιογράφοι, απόφοιτοι και φοιτητές, του τμήματος Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου.

Κορυφαίοι συμπαραστάτες της φετινής προσπάθειας αναδεικνύονται ο Δήμος Κοζάνης, η Aντιδημαρχία Πολιτισμού Κοζάνης, ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης, το δίκτυο Δημοτικών Μουσείων του Βουκουρεστίου (Muzeul Municipiului București) και το  Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov (Ρουμανία). Σημαντική επίσης είναι η συνδρομή των: Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης, Στέγη Παιδιού «Ο Άγιος Στυλιανός»», Δη. Πε. Θε. Κοζάνης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Regione Toscana, Comune di Firenze, Ελληνική Πρεσβεία στη Ρώμη, Consiliul Judetean Ilfov.

Την εκδήλωση μουσικά «ντύνουν»: το σχήμα Coro di Musica Antica, η χορωδία του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών υπό τη διεύθυνση του κου Βαγγέλη Μυλωνά και η Χορωδία Δωματίου Κοζάνης υπό τη διεύθυνση της κας Έμης Δημοπούλου- Τσιούρα.

Press release

An original artistic engagement – an effort to exchange knowledge and experience, the “3rd Meeting on Byzantine Art”, which began in 2016 and led to the creation of relations between artists and cultures of three countries, goes on its activity for 2018 in Kozani.

The program of the event is organized as follows:

  • Friday 1 June 2018 at 19:00: Opening of the Exhibition with the works of the artists of the three countries (Greece, Romania, Italy) at the Folklore Museum of Kozani.
  • Saturday, June 2, 2018, 10:00 – 14:00: Practical workshop at Kozani Children’s Shelter “Agios Stylianos” 19:00: Concert at the Folklore Museum of Kozani titled “Prayer and Paraklisis in East and West”
  • Sunday, June 3, 2018, 11:00-14: 00: Practical workshop at Kozani Children’s Shelter “Agios Stylianos”

A multidisciplinary educational activity, an artistic dialogue that emerged from the intercultural partnership of three countries, with a common denominator of love for the arts influenced of the Byzantine tradition, the “3rd Meeting on Byzantine Art”, continues the successful journey of the previous years making its second stop for 2018 in Kozani. The first meeting took place in Romania on 18-22 May 2018 and is expected to continue in October 2018 in Italy. The initiative for this interesting dialogue of the traditions of the three sites, is taking this year the iconographic workshops of the Aristotle Cultural Association in Kozani, the Associazione Archeosofica in Florence (Italy), the High School no. 2 and the Municipal Art Workshop (Decsic) of the municipality of Voluntari (Romania). Together with them in this dialogue, uniting their forces, are the iconographic workshops of the Association “Asia Minor” of Kozani, High School no. 1 in Ciorogârla (Romania), Arte’s wood sculpturing workshop from Arezzo (Italy), as well as iconographers, graduates and students, of the Department of Orthodox Theological Faculty of the University of Bucharest. The Municipality of Kozani, the Department for culture of the Municipality of Kozani, the Organization of Sport, Culture and Youth of the Municipality of Kozani, the Municipal Museum of Bucharest and the Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov (Romania) are among the top supporters of this year’s event. Also important is the contribution of: Western Macedonia Tourism Company, Western Macedonia Region, Association of Letters and Arts in Kozani, Children’s Shelter “Agios Stylianos”, Municipal Regional Theater of Kozani, University of Western Macedonia, Regione Toscana, Comune di Firenze, Greek Embassy in Rome, Ilfov County Council.

Participating choirs: Coro di Musica Antica, choir of the Association of Letters and Arts under the direction of Mr. Vangelis Mylonas and the Chamber Choir of Kozani, under the direction of Mrs Emi Dimopoulou-Tsioura.


Comunicato stampa

Un originale impegno artistico – uno sforzo per lo scambio di conoscenze ed esperienze, il “3° Meeting sull’arte bizantina”, iniziato nel 2016 e che ha portato alla creazione di relazioni tra artisti e culture di tre paesi, prosegue la sua attività del 2018 a Kozani. Il programma dell’evento è organizzato come segue:

  • Venerdì 1° giugno 2018 alle 19:00: apertura della mostra con le opere degli artisti dei tre paesi (Grecia, Romania, Italia) presso il Museo del Folklore di Kozani.
  • Sabato 2 giugno 2018, 10:00 – 14:00: laboratorio pratico presso l’Opera Pia per bambini “Agios Stylianos” di Kozani.

19:00: Concerto al Museo del Folklore di Kozani intitolato “Preghiera e Paraklisi in Oriente e Occidente”

  • Domenica 3 giugno 2018, 11: 00-14: 00: laboratorio pratico presso l’Opera Pia per bambini “Agios Stylianos” di Kozani.

Un’attività educativa multidisciplinare, un dialogo artistico emerso dal partenariato interculturale di tre paesi, con un comune denominatore d’amore per le arti influenzate dalla tradizione bizantina, il “3° Incontro sull’arte bizantina”, prosegue il viaggio di successo degli anni precedenti con la sua seconda tappa del 2018 a Kozani. Il primo incontro si è svolto in Romania dal 18 al 22 maggio 2018 e dovrebbe continuare nell’ottobre 2018 in Italia.

L’iniziativa per questo interessante dialogo sulle tradizioni dei tre siti, coinvolge quest’anno i laboratori iconografici dell’Associazione Culturale Aristotele di Kozani, dell’Associazione Archeosofica di Firenze (Italia), la Scuola Superiore n. 2 e l’Art Workshop comunale (Decsic) del comune di Voluntari (Romania). Insieme a loro in questo dialogo, unendo le loro forze, sono i laboratori iconografici dell’Associazione “Asia Minore” di Kozani, il Liceo n. 1 a Ciorogârla (Romania), il laboratorio di scultura in legno Arte’s di Arezzo (Italia), oltre a iconografi, laureati e studenti del Dipartimento di Teologia ortodossa dell’Università di Bucarest.

Il Comune di Kozani, il Dipartimento per la cultura del Comune di Kozani, l’Organizzazione dello Sport, Cultura e Gioventù della Municipalità di Kozani, il Museo Municipale di Bucarest e l’Ispettorato di Studi Judetiani Ilfov (Romania) sono tra i principali sostenitori di questo evento. Altrettanto importante è il contributo di: Azienda per il turismo della Macedonia occidentale, Regione della Macedonia occidentale, Associazione delle lettere e delle arti di Kozani, Opera Pia per bambini “Agios Stylianos”, Teatro regionale comunale di Kozani, Università della Macedonia occidentale, Regione Toscana, Comune di Firenze, Ambasciata di Grecia a Roma, Consiglio provinciale di Ilfov.

Cori partecipanti: Coro di Musica Antica, coro dell’Associazione delle lettere e delle arti sotto la direzione del Sig. Vangelis Mylonas e Coro da Camera di Kozani, sotto la direzione di Emi Dimopoulou-Tsioura.