International Meeting for Byzantine Art

A 3-a ediție

Aprilie-Octombrie 2018

For English and Italian text scroll down

Colaborarea din 2017 pentru organizarea proiectului internațional Chipul Domnului Iisus Hristos în iconografie bizantină, dintre instituțiile și organizațiile culturale din Grecia, Italia și România a avut succes. Proiectul a fost inițiat de Asociația culturală „Aristotelis”, Kozani, Dioceza din Kozani cu colaborarea Regiunii Macedonia de Vest și Municipalității din Kozani. Partenerii din Italia și din România au fost: Asociația Archeosofica din Florența și Inspectoratul Școlar Ilfov, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul”, Seminarul Teologic „Sfânta Filofteia”, Brănești, și Muzeul Municipiului București care a găzduit expoziția din mai 2017, la Palatul Suțu. Având în vedere succesul ediției de anul trecut, am fi onorați să vă avem alături în cadrul ediției din 2018.

Program:

Vineri, 18 mai 2018:

Muzeul Municipiului București vă invită vineri, 18 mai 2018, începând cu ora 18.00, la vernisajul expoziției „Imaginile invizibilului”, ce va avea loc la Palatul Suțu. Parte din proiectul 3rd International Meeting for Byzantine Art 2018, ce reunește participanți din Grecia, Italia și România, expoziția reprezintă o sinteză a particularităților canonului bizantin prezente în cele trei țări. Icoanele au fost realizate de participanți de toate vârstele, artiști și persoane ce au ales profesii variate, dar uniți în ideea de a căuta ceva dincolo de existența cotidiană.

Dimensiunile educaționale ale acestui proiect sunt evidente în special dacă observăm felul în care aceste cursuri se adresează unor categorii de vârstă care nu sunt vizate în mod frecvent de educația muzeală. Majoritatea participanților sunt adulți, cu vârste cuprinse între 30 și 77 de ani, dar și copii de 7-12 ani. Cursurile seminariilor de iconografie din cele trei țări au fost concepute în așa fel încât să acopere atât tehnicile artistice și procesul de pictare a unei icoane, cât și suportul teoretic. De asemenea, proiectul a oferit cursanților oportunitatea unor schimburi culturale cu alte țări, creând o perspectivă inedită. În calitate de profesor de iconografie în Kozani, Christina Matiaki a dorit să ofere studenților săi posibilitatea de a învăța și de a cunoaște oameni cu interese similare care studiau și ei același domeniu. Prin urmare, prima ediție a evenimentului, inițiată de Christina Matiaki, profesor iconografie bizantină în cadrul Asociației Aristotelis din Kozani, și Roberta Capezzuoli, coordonatorul cursurilor de iconografie în cadrul Associazione Archeosofica din Florența, a facilitat schimbul cultural și artistic între participanții cursurilor din Grecia și cei din Italia. Evenimentul fiind unul de succes, tendința firească de a organiza o a doua ediție a inclus și România în acest proiect interesant și ambițios.

Inițiat în 2016, acest proiect intercultural este în procesul de a crea o comunitate unită de aceeași pasiune pentru artă și spiritualitate, formată din oameni care lucrează împreună pentru realizarea unui scop comun, dincolo de granițe naționale și culturale.

Sâmbătă, 19 mai 2018:

Vernisajul va fi urmat în ziua de sâmbătă, 19 mai 2018, începând cu orele 13.00, la Palatul Suțu, de un atelier teoretic și practic ce va facilita schimbul de experiență între participanții din cele trei țări. Atelierul susținut de artistul și teologul Christina Matiaki se va axa pe noțiunile introductive pentru pictarea unei icoane. Profesorul Ștefan Tatu va vorbi despre baza teologică a icoanei, iar istoricul de artă Alessandro Mazzucchelli va discuta despre semnificația luminii în icoană, La luce dell’icona. Sculptorii italieni din asociația culturală ARte’s Nel cuore del legno vor discuta despre ideea de a realiza icoane sculptate în lemn. Participarea în cadrul atelierelor este liberă, pe bază de programare la adresa de email roxana.coman@muzeulbucurestiului.ro.

Prezentările vor fi susținute în limba engleză. Traducere simultană în limba română se va oferi la cerere.

Duminică, 20 mai 2018:

 • Începând cu ora 10.00 participare la liturghie, Biserica Domnița Bălașa
 • Prânz la ora 12.00
 • Începând cu ora 13.00, vizită la Muzeul Național de Artă, vizită la Muzeul Satului și Muzeul Nicolae Minovici

Luni, 21 mai 2018:

 • workshop la Școala nr. 2 din Voluntari, Ilfov, de la 10.00 la 12.00
 • vizite ghidate (Comana, Drăgănești, Ciorogârla)

Parteneri:

 1. Municipalitatea din Kozani, Grecia
 2. Associazione Archeosofica din Florența, Italia
 3. Asociația culturală Aristotelis, Kozani, Grecia
 4. Muzeul Municipiului București, România
 5. Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, București, România
 6. Direcția Educație Cultural Sportivă și Identitate Comunitară Voluntari
 7. Direcția Asistență Educațională Voluntari

Organizatori proiect:

 • Christina Matiaki, teolog, istoric de artă, membru al Asociației culturale „Aristotelis”, Kozani
 • Alessandro Mazzucchelli, istoric de artă, președinte al Asociației Archeosofica din Florența
 • Dr. Roxana Coman, istoric de artă, muzeograf, Muzeul Municipiului București
 • Prof. Ștefan Tatu, Școala „Gheorghe Corneliu”, Domnești, România
 • Prof. Bianca David, Inspector școlar, Inspectoratul școlar Ilfov
 • Prof. Iuliana Arsene, profesor, director al Școlii Gimnaziale nr. 2, Voluntari
 • Inspector școlar general profesor Florentina Ecaterina Costea
 • Inspector școlar general adjunct profesor dr. Cristina Ghiță

International Meeting for Byzantine Art 2018

 3rd edition

April-October 2018

After a successful and cordial collaboration for the intercultural event, the “2nd International meeting on Byzantine Iconography”, which was held last year (April-June 2017) in Kozani, Florence and Bucharest, we renewed our partnership for a similar project in 2018. The initiative for organizing the 2017 event came from the iconographic seminaries of the Cultural Association “Aristotle” in Kozani and the Diocese of Kozani with the collaboration of the Region of Western Macedonia and the Municipality of Kozani. Our partners from Italy and Bucharest were: the “Associazione Archeosofica” in Florence and the Inspectorate of Education of the Ilfov County, the “Justinian Patriarhul” Faculty of Orthodox Theology in Bucharest, the “Sf. Filofteia” Theological Seminary in Branesti, and the Bucharest Municipality Museum which was hosting the exhibition in May 2017, in the Suțu Palace. We would be honoured to have you with us for the 2018 edition.

Program:

Friday, May 18 2018:

The Bucharest Municipality Museum is pleased to invite you to the „Images of the invisible” exhibition opening Friday, May 18 2018, starting with 6 p.m., at the Suțu Palace. Part of the 3rd International Meeting for Byzantine Art 2018, that brings together students and teachers from Greece, Italy and Romania, the exhibition is a synthesis of the Byzantine canon characteristics present in all the three countries. The icons where painted by students of all ages, artists and people who chose various professions alike, but united by the idea of searching for meaning beyond the mundane.

The educational dimension of this project is also apparent especially if we discuss the fact that the courses are addressing age groups not so frequently targeted by museum education. This would be an opportunity to explore the possibilities of initiating educational programs for adults even in the Bucharest Municipality Museum. The students were mostly adults, with ages ranging from 30 to 77 years old and children from the age of 7 to the age of 12. The courses are designed in a way that they cover both the artistic techniques and process of icon painting and the theoretical background. And having the event as an approach to develop the students understanding by cultural exchanges with other countries offers a particular perspective. As a teacher of icon painting courses in Kozani, Christina Matiaki wished to offer her students the possibility to learn and meet people with similar interests and were also studying icon painting. As a consequence, the first edition, organised by Christina Matiaki, teacher of Byzantine iconography in the Aristotelis Cultural Association and by Roberta Capezzuoli, teacher of Byzantine iconography in the Associazione Archeosofica in Florence, facilitated cultural and artistic exchanges between students from Greece and Italy. Following the event’s success, the natural tendency to expand included Romania in this interesting and ambitious project.

Initiated in 2016, this intercultural enterprise is on its way of creating a community united by the same appreciation of art and spirituality, working together towards a common goal, across national and cultural borders.

Saturday, May 19 2018:

The exhibition opening will be followed on Saturday, May 19 2018, starting with 13.00, at the Suțu Palace, by a workshop featuring presentations and a practical part, that will facilitate the exchange between the participants from the three countries. Art historian and theologian Christina Matiaki’s workshop will feature introductive notions for painting an icon. Professor Ștefan Tatu will speak about the theological basis of the icon, and art historian Alessandro Mazzucchelli will discuss the meaning of light in icons, La luce dell’icona. The Italian sculptors from the Cultural Association ARte’s Nel cuore del legno will discuss about the idea of making icons sculpted in wood. Attending the workshop is free, with a previous appointment using the e-mail address roxana.coman@muzeulbucurestiului.ro.

The presentations and the workshop will be held in English. Romanian translation will be provided upon request.

Sunday, May 20 2018:

 • Attending the Holy Liturgy, from 10.00, at the Domnița Bălașa Church
 • Lunch at 12.00
 • Starting with 13.00, visits to the National Museum of Art of Romania, The Romanian Village Museum and the Minovici Museum

Monday, May 21 2018:

 • workshop at the Number 2 Secondary School in Voluntari, Ilfov, from 10 am.
 • visits to churches near Bucharest (Comana, Drăgănești, Ciorogârla)

Partners:

 1. Municipality of Kozani, Greece
 2. Associazione Archeosofica Florence, Italy
 3. Aristotelis Cultural Association, Kozani, Greece
 4. The Bucharest Municipality Museum, Romania
 5. Ilfov County School Inspectorate, Bucharest, Romania
 6. The Directorate of Cultural and Sport Education and Community Identity, Voluntari, Romania
 7. The Directorate for Educational Assistance, Voluntari, Romania

Organizers:

 • Christina Matiaki, theologian, art historian, member of „Aristotelis” Cultural Association, Kozani, Greece
 • Alessandro Mazzucchelli, art historian, president of Associazione Archeosofica,  Florence, Italy
 • Roberta Capezzuoli, teacher of Byzantine Iconography, Associazione Archeosofica,  Florence, Italy
 • Dr. Roxana Coman, art historian, muzeologist, The Bucharest Municipality Museum, Romania
 • Prof. Ștefan Tatu, „Gheorghe Corneliu” School, Domnești, România
 • Prof. Bianca David, school inspector, Ilfov County School Inspectorate
 • Prof. Iuliana Arsene, teacher, headmistress of Number 2 Secondary School, Voluntari
 • Inspector general, teacher Florentina Ecaterina Costea
 • Deputy inspector general, teacher dr. Cristina Ghiță

Meeting internazionale per l’arte bizantina 2018

3a edizione

Aprile-ottobre 2018

Dopo la cordiale collaborazione di successo per l’evento interculturale dell’anno scorso, il “2° incontro internazionale sull’iconografia bizantina”, che si è tenuto da aprile a giugno 2017 a Kozani, Firenze e Bucarest, abbiamo rinnovato la nostra partnership per un progetto simile nel 2018. l’iniziativa per l’organizzazione dell’evento del 2017 è stata dei seminari iconografici dell’Associazione culturale “Aristotele” di Kozani e della diocesi di Kozani con la collaborazione della Regione della Macedonia Occidentale e del Comune di Kozani. I nostri partner dall’Italia e da Bucarest sono stati: l’Associazione Archeosofica di Firenze e l’Ispettorato dell’Istruzione della Contea di Ilfov, la Facoltà di Teologia ortodossa Justinian Patriarhul a Bucarest, il Seminario teologico “Sf. Filofteia” a Branesti, e il Museo Municipale di Bucarest che ha ospitato la mostra nel maggio 2017, a Palazzo Suţu. Saremmo onorati di averti con noi per l’edizione 2018.

Programma:

Venerdì 18 maggio 2018:

Il Museo Municipale di Bucarest è lieto di invitarvi alla mostra “Immagini dell’invisibile” che si aprirà venerdì 18 maggio 2018, a partire dalle 18:00, presso il Palazzo Suţu. La mostra è parte del 3° Incontro Internazionale per l’Arte Bizantina 2018, che riunisce studenti e insegnanti provenienti da Grecia, Italia e Romania, ed è una sintesi delle caratteristiche del canone iconografico bizantino presenti in tutti e tre i paesi. Le icone sono state dipinte da studenti di tutte le età, artisti e persone che svolgono diverse professioni ma unite dall’idea di cercare un significato oltre il banale.

La dimensione educativa di questo progetto è evidente anche se teniamo conto del fatto che i corsi si rivolgono a gruppi di età di solito non coinvolti dall’educazione museale. Questa sarebbe un’opportunità per esplorare le possibilità di avviare programmi educativi per adulti, anche nel Museo Municipale di Bucarest. Gli studenti di iconografia sono per lo più adulti, di età compresa tra i 30 ei 77 anni e bambini dai 7 ai 12 anni. I corsi sono progettati in modo tale da coprire sia le tecniche artistiche che il metodo di pittura delle icone e la preparazione teoretica. L’evento ha come approccio quello di sviluppare la comprensione degli studenti attraverso scambi culturali con altri paesi e quindi offre una prospettiva particolare. Come insegnante di corsi di pittura di icone a Kozani, Christina Matiaki ha voluto offrire ai suoi allievi la possibilità di imparare e nello stesso tempo incontrare persone con interessi simili che stavano anch’esse studiando l’iconografia. Di conseguenza, la prima edizione, organizzata da Christina Matiaki, docente di iconografia bizantina nell’associazione culturale Aristotelis e da Roberta Capezzuoli, docente di iconografia bizantina presso l’Associazione Archeosofica di Firenze, ha facilitato gli scambi culturali e artistici tra studenti provenienti dalla Grecia e dall’Italia. In seguito al successo dell’evento, la naturale tendenza all’espansione ha incluso la Romania in questo progetto interessante e ambizioso.

Iniziata nel 2016, questa impresa interculturale è sulla strada di creare una comunità unita dallo stesso apprezzamento per l’arte e la spiritualità, che lavora insieme per un obiettivo comune, oltre i confini nazionali e culturali.

Sabato 19 maggio 2018:

L’inaugurazione della mostra sarà seguita sabato 19 maggio 2018, a partire dalle 13.00, presso il Palazzo Suţu, da un workshop con presentazioni e una parte pratica, che faciliterà lo scambio tra i partecipanti dei tre paesi. Il laboratorio pratico condotto da Christina Matiaki, storica dell’arte e teologa. presenterà le nozioni introduttive per dipingere un’icona. Il professor Ştefan Tatu parlerà delle basi teologiche dell’icona, e lo storico dell’arte Alessandro Mazzucchelli illustrerà il significato della luce nelle icone. Gli scultori italiani dell’Associazione culturale “ARTE Nel cuore del legno” discuteranno dell’idea di realizzare icone scolpite nel legno. La partecipazione al workshop è gratuita, tramite un appuntamento precedente utilizzando l’indirizzo e-mail roxana.coman@muzeulbucurestiului.ro.

Le presentazioni e il workshop si terranno in inglese. La traduzione rumena sarà fatta su richiesta.

Domenica 20 maggio 2018:

 • Santa Liturgia, a partire dalle 10.00, nella chiesa di Domniţa Bălaşa
 • Pranzo alle 12.00
 • A partire dalle 13.00, visite al Museo Nazionale d’Arte della Romania, al Museo del Villaggio Rumeno e al Museo Minovici

Lunedì 21 maggio 2018:

 • Workshop presso la Scuola Secondaria Numero 2 di Voluntari, Ilfov, dalle 10 del mattino.
 • Visite a chiese vicino a Bucarest (Comana, Drăgăneşti, Ciorogârla)

 

Partner:

 1. Comune di Kozani, in Grecia
 2. Associazione Archeosofica Firenze, Italia
 3. Associazione culturale Aristotelis, Kozani, Grecia
 4. Museo Municipale di Bucarest, Romania
 5. Ispettorato scolastico della contea di Ilfov, Bucarest, Romania
 6. Direzione dell’istruzione culturale e sportiva e identità comunitaria, Voluntari, Romania
 7. La direzione per l’assistenza educativa, Voluntari, Romania

Organizzatori:

 • Christina Matiaki, teologa, storica dell’arte, membro dell’Associazione culturale “Aristotelis”, Kozani, Grecia
 • Alessandro Mazzucchelli, storico dell’arte, segretario dell’Associazione Archeosofica, Firenze, Italia
 • Roberta Capezzuoli, docente di iconografia bizantina, Associazione Archeosofica, Firenze, Italia
 • Dr. Roxana Coman, storico dell’arte, museologa, Museo Municipale di Bucarest, Romania
 • Prof. Ştefan Tatu, scuola “Gheorghe Corneliu”, Domneşti, România
 • Prof. Bianca David, ispettrice scolastica dell’Ispettorato scolastico della contea di Ilfov
 • Prof. Iuliana Arsene, insegnante, direttrice della Scuola Secondaria numero 2, Voluntari
 • Ispettore generale, insegnante Florentina Ecaterina Costea
 • Viceispettore generale, insegnante dr. Cristina Ghiţă